Chương trình đạo tạo kỹ thuật hóa học

9/1/2020 807 lượt xem
Chương trình đào tạo bao gồm: Khối kiến thức giáo dục đại cương, Khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành, Khối kiến thức giáo dục chuyên ngành  
Chi tiết

Chương trình đạo tạo công nghệ sinh học ứng dụng

9/1/2020 574 lượt xem
Chương trình đào tạo bao gồm: Khối kiến thức giáo dục đại cương, Khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành, Khối kiến thức giáo dục chuyên ngành  
Chi tiết