Video giới thiệu ngành Kỹ thuật hóa học tại Trường Đại học Phenikaa

5/3/2020 11:53 AM

Dành cho các bạn muốn tìm hiểu ngành Kỹ thuật hóa học với cơ hội việc làm rộng mở.