Chương trình đào tạo ngành công nghệ sinh học ứng dụng

2/22/2019 11:00 PM

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN
TT Tên học phần SỐ TC BỐ TRÍ TRONG HỌC KỲ
1 2 3 4 5 6 7 8
  Tổng số tín chỉ 130                
A Kiến thức giáo dục đại cương 40                
A1 Kiến thức bắt buộc 38                
1 Nguyên  lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 5                
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2                
3 Đường lối CM 3                
4 Tiếng anh 1 3                
5 Tiếng anh 2 3                
6 Tiếng anh 3 2                
7 Đại số  3                
8 Xác suất thống kê 3                
9 Vật lý 1 3                
10 Pháp luật đại cương 2                
11 Sinh học đại cương 3                
12 Hóa học đại cương 3                
13 Tin học đại cương 3                
14 Giáo dục quốc phòng   Theo quy định của Bộ GD&ĐT
15 Giáo dục thể chất  
A2 Các học phần tự chọn 2                
16 Khoa học trái đất 2                
17 Quản trị học đại cương 2                
18 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2                
19 Vật lý 2 2                
20 Xã hội học 2                
B Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 90                
B1 Kiến thức cơ sở ngành 20                
B11 Kiến thức bắt buộc 18                
21 Hóa học phân tích 3                
22 Hóa học hữu cơ 2                
23 Hóa lý - Hóa keo 2                
24 Tế bào học 2                
25 Đa dạng sinh học 2                
26 Sinh thái học 2                
27 Sinh học phân tử 2                
28 Tiếng anh chuyên ngành  3                
B12 Kiến thức tự chọn (SV chọn 2 TC trong các học phần từ 29-31) 2                
29 Nhiệt kỹ thuật 2                
30 Bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ 2                
31 Khoa học môi trường đại cương 2                
B2 Kiến thức chuyên ngành 59                
B21 Kiến thức bắt buộc 37                
32 Hóa sinh học 3                
33 Sinh lý thực vật 2                
34 Sinh lý động vật 2                
35 Ứng dụng tin học trong Công nghệ sinh học 2                
36 Vi sinh vật 3                
37 Nhập môn Công nghệ sinh học 3                
38 Công nghệ sinh học nông nghiệp 2                
39 Công nghệ sinh học thực phẩm 3                
40 Công nghệ sinh học môi trường 2                
41 Công nghệ Enzym - Protein 2                
42 Công nghệ vi sinh 2                
43 Công nghệ Gen 3                
44 Công nghệ tế bào mô 2                
45 Công nghệ sau thu hoạch 2                
46 Miễn dịch học 2                
47 Dinh dưỡng học 2                
B22 Kiến thức tự chọn (SV chọn 12 TC trong các học phần từ 48-55) 12                
48 An toàn sinh học 2                
49 Công nghệ Vaccin 2                
50 Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 2                
51 Độc tố học 2                
52 Di truyền học 2                
53 Quá trình và thiết bị công nghệ 2                
54 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học trong LN 2                
55 Sản xuất sạch hơn 2                
B23 Các chuyên môn hóa 10                
  Chuyên môn hóa Công nghệ sinh học nông nghiệp 10                
56 Công nghệ sản xuất phân bón sinh học 2                
57 Công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật 2                
58 Công nghệ sản xuất các thức ăn chăn nuôi lên men 2                
59 Công nghệ Protein đơn bào và acid amin dùng trong chăn nuôi 2                
60 Nuôi trồng và chế biến thủy sản 2                
  Chuyên môn hóa Công nghệ sinh học thực phẩm 10                
61 Thiết bị và dây chuyền công nghệ bảo quản và chế biến sữa 2                
62 Thiết bị và dây chuyền công nghệ bảo quản và chế biến thịt 2                
63 Thiết bị và dây chuyền công nghệ bảo quản và chế biến ngũ cốc và đậu đỗ 2                
64 Thiết bị và dây chuyền công nghệ bảo quản và chế biến bột và tinh bột 2                
65 Công nghệ thực phẩm lên men 2                
B3 Học phần tốt nghiệp 11                
  Thực tập 3                
  Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương 8