Đề tài cơ sở

2/13/2019 10:40 AM

1. Tên đề tài: “Tổng hợp vật liệu silica xốp có chứa nhóm chức amine để bắt giữ khí CO2; CNĐT: TS. Đặng Viết Quang; Thời gian thực hiện: 2019-2020; Mã số: 02-2019.01.