Các đề tài nghiên cứu quốc gia
1.Tên đề tài: “Nghiên cứu và chế tạo vật liệu lai hóa nhằm giảm giá thành cho điện cực đối của pin năng lượng mặt trời nhạy quang (DSCs)”; CNĐT: TS. Đào Văn Dương; Thời gian thực hiện: 2018-2020; Mã ... 

Năng lượng tái tạo
Harvesting Energy from Environmental Sources  
Công nghệ Pin lithium
Li-ion battery and all-solid-state battery<br />