Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT: Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy ... 

Khoa học Môi trường
Tuyển sinh năm học 2019-2020  
Công nghệ sinh học
Tuyển sinh năm học 2019-2020  
Công nghệ Hóa học
Khoa dự kiến tuyển sinh ngành Công nghệ Hóa học từ năm học 2020-2021  
Hóa Dược
Khoa dự kiến tuyển sinh từ năm học 2020-2021