Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT

14/3/2019 131 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT: Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy ...