Khoa học Môi trường

1/7/2019 113 lượt xem
Tuyển sinh năm học 2019-2020  

Công nghệ sinh học

22/2/2019 115 lượt xem
Tuyển sinh năm học 2019-2020  

Công nghệ Hóa học

20/2/2019 97 lượt xem
Khoa dự kiến tuyển sinh ngành Công nghệ Hóa học từ năm học 2020-2021  

Hóa Dược

13/2/2019 85 lượt xem
Khoa dự kiến tuyển sinh từ năm học 2020-2021