Cán bộ Khoa

2/20/2019 1:40 AM

 

Đào Văn Dương

Trưởng Khoa

Email: duong.daovan@phenikaa-uni.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 602, nhà A5, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Homepage: https://sites.google.com/site/catalyticddao/home

https://scholar.google.com/citations?user=sn2CHo0AAAAJ&hl=en

 


Các hướng nghiên cứu chính

 • Tổng hợp vật liệu lai hóa ứng dụng trong pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu hồi nước sạch dùng năng lượng mặt trời, thiết bị lưu trữ năng lượng (pin Lithium, siêu tụ), tách hydro, oxy
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao phân tử (polymer) với các hình dạng khác nhau
 • Nghiên cứu vật liệu chuyển pha ứng dụng trong vân chuyển vắc xin
 • Công nghệ plasma và ứng dụng

Tóm tắt tiểu sử

 • 2008-2013 Tiến Sĩ công nghệ hóa học Đại học Quốc Gia Chungnam Nam, Hàn Quốc
 • 2013-2016 Nghiên cứu viên Đại học Quốc Gia Chungnam Nam, Hàn Quốc
 • 2016-2018 Giáo sư nghiên cứuĐại học Quốc Gia Chungnam Nam, Hàn Quốc
 • 2019-nay Trưởng khoa Khoa CNSH,HH, KTMTĐại học PHENIKAA, Việt Nam

Giảng dạy

 • Hóa vô cơ
 • Điện hóa lý thuyết
 • Ăn mòn kim loại
 • Nguồn điện hóa học.
 • Công nghệ và vật liệu vô cơ
 • Năng lượng tái tạo
 • Công nghệ lưu trữ năng lượng
 • Vật liệu cho ngành năng lượng
 • Công nghệ vật liệu bán dẫn

Đề tài nghiên cứu

 • NRF grant: 2014-1142-01 “Synthesis of graphene-based hybrid materials and their applications in next-generation solar cells”
 • NRF grant: 2015H1D3A1061830 “Research and development of highly efficient next-generation solar cells”
 • NAFOSTED grant: 103.02-2018.27 “Nghiên cứu và chế tạo vật liệu lai hóa nhằm giảm giá thành cho pin năng lượng mặt trời (DSCs)”

Thành tích tiêu biểu 

 • 78 công trình khoa học trên tạp chí ISI, 8 công trình trên các tạp chí quốc tế khác, 01 công trình trên tạp chí uy tín quốc gia (h-index: 22, chỉ số trích dẫn: 1465)
 • 1 Chương sách trên nhà xuất bản Willey, Đức
 • 6 Bằng sáng chế
 • Đã tham gia hướng dẫn 8 sinh viên cao học, 1 nghiên cứu sinh
 • 2018-nay: Phó tổng biên tập tạp chí “Peer Review Journal of Solar & Photo energy Systems (PRSP)”
 • 2018: Tổng biên tập mời số đặc biệt tạp chí “Journal of Chemistry”
 • Top 1% các nhà bình duyệt toàn cầu năm 2019
 • 10 báo cáo mời trên các hội nghị quốc tế và quốc gia

Đặng Viết Quang

Giảng viên

Email: quang.dangviet@phenikaa-uni.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 603, nhà A5, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3yrU2yIAAAAJ&hl=en

Các hướng nghiên cứu chính

 • Tổng hợp vật liệu nano ứng dụng trong xử lý môi trường như khử trùng, hấp phụ kim loại nặng, và bắt giữ khí CO2;
 • Nghiên cứu sử dụng và chuyển hóa các chất thải như chuyển hóa CO2 và nước muối thải thành Na2CO3, chuyển hóa tro bay nhà máy nhiệt điện thành zeolite, H2SiF6 thành silica và HF, biomass thành than hoạt tính…;
 • Nghiên cứu khai thác năng lượng mặt trời nhằm thu hồi nước sạch từ nước mặn và thực hiện các phản ứng quang hóa xử lý môi trường.

Tóm tắt tiểu sử

 • 2008-2012 Tiến Sĩ công nghệ hóa học Đại học Hanyang, Hàn Quốc
 • 2012-2019 Nghiên cứu viên Học viện Khoa học và Công nghệ Masdar, UAE
 • 2019-nay Giảng viên Khoa CNSH,HH, KTMT Đại học PHENIKAA, Việt Nam

Giảng dạy

 • Hóa vô cơ
 • Hóa đại cương
 • Kỹ thuật hóa học

Tham gia hướng dẫn thành công 6 Thạc sỹ và 1 Tiến sỹ thuộc lĩnh vực công nghệ hóa học và kỹ thuật môi trường.

Đề tài nghiên cứu

 • Grant: 02.2019.01 “Tổng hợp vật liệu silica xốp có chứa nhóm chức amine để bắt giữ khí CO2

Các công bố nổi bật:

 • Abdallah Dindi, Dang Viet Quang, Enas Nashef, and Mohammad R.M. Abu-Zahra, Applications of fly ash for CO2 capture, utilization, and storage, Journal of CO2 Utilization 29, (2019) 82-102.
 • Dang Viet Quang, Abdallah Dindi, Khalid A. Al-Ali, and Mohammad R.M. Abu Zahra, Template-free Amine-Bridged Silsesquioxane with dangling amino groups and its CO2 adsorption performances, Journal of Materials Chemistry A, 6 (46) (2018), 23690-23702
 • Adetola E. Ogungbenro, Dang Viet Quang, Khalid A. Al-Ali, Lourdes F. Vega, Mohammad R.M. Abu-Zahra, Physical synthesis and characterization of activated carbon from date seeds for CO2 capture, Journal of Environmental Chemical Engineering 6 (4), 2018, 4245-4252.

 

Vũ Ngọc Hùng

Giảng viên

Email: hung.vungoc@phenikaa-uni.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 603, nhà A5, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VKLWU-oAAAAJ&hl=vi

Các hướng nghiên cứu chính

 • Vật liệu cathode và anode cho pin Li-ion và Na-ion
 • Vật liệu trên cơ sở carbon cho ứng dụng chuyển hóa và lưu trữ năng lượng

Tóm tắt tiểu sử

 • 2014-2018 Tiến Sĩ công nghệ hóa học Đại học Quốc Gia Chonnam Nam, Hàn Quốc
 • 2018-2019 Nghiên cứu sau Tiến sĩ Đại học Quốc Gia Chonnam Nam, Hàn Quốc
 • 2019-nay Giảng viên Khoa CNSH,HH, KTMT Đại học PHENIKAA, Việt Nam

Giảng dạy

 • Hóa vô cơ
 • Điện hóa lý thuyết
 • Nguồn điện hóa học

Đề tài nghiên cứu

 • NAFOSTED grant: 103.02-2019.266 “Nghiên cứu chế tạo vật liệu Ti và F pha tạp cấu trúc compozit spinel/layered của vật liệu cathot giàu Li và Mn ứng dụng cho pin Li-ion”

Các công bố nổi bật:

 • Synergic coating and doping effects of Ti-modified integrated layered–spinel Li1.2Mn0.75Ni0.25O2+δ as a high capacity and long lifetime cathode material for Li-ion batteries, NH Vu, JC Im, S Unithrattil, WB Im, Journal of Materials Chemistry A 6 (5), 2200-2211, 2018.
 • Effect of synthesis temperature on the structural defects of integrated spinel-layered Li1.2Mn0.75Ni0.25O2+δ: a strategy to develop high-capacity cathode materials for Li-ion batteries, NH Vu, P Arunkumar, JC Im, DT Ngo, HTT Le, CJ Park, WB Im, Journal of Materials Chemistry A 5 (30), 15730-15742, 2017.
 • Effects of excess Li on the structure and electrochemical performance of Li1+zMnTiO4+δ cathode for Li-ion batteries, NH Vu, P Arunkumar, S Won, HJ Kim, S Unithrattil, Y Oh, JW Lee, WB Im, Electrochimica Acta 225, 458-466, 2017.

 Nguyễn Tiến Khí

Giảng viên

Email: khi.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 507, nhà A1, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gfEYk6kAAAAJ&hl=vi

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nano Kim loại quý có hình dạng, cấu trúc đặc biệt;
 • Nano Kim loại quý ứng dụng trong xúc tác;
 • Nano kim loại ứng dụng trong môi trường

Tóm tắt tiểu sử

 • 2010-2014 Tiến Sĩ hóa học Đại học Korea, Hàn Quốc
 • 2014-2019 Giảng viên Đại học Công nghiệp Việt Trì, Việt Nam
 • 2019-nay Giảng viên Khoa CNSH,HH, KTMT Đại học PHENIKAA, Việt Nam

Giảng dạy

 • Hóa vô cơ
 • Hóa đại cương
 • Hóa lý
 • Hóa phân tích

Tham gia hướng dẫn thành công 1 Thạc sỹ

Đề tài nghiên cứu

 • “Nghiên cứu tổng hợp Pt kích thước nano với hình dạng khác nhau và thăm dò khả năng ứng dụng trong lĩnh vực xúc tác” đề tài cơ sở, Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì.
 • NAFOSTED grant “Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano lai trên cơ sở tấm kim loại chuyển tiếp chalcogenua và hạt ôxít spinel từ tính nhằm ứng dụng trong xử lý vi sinh vật và hấp phụ”

Các công bố nổi bật:

 • Nguyen Tien Khi, Jongsik Park, Hionsuck Baik, HyunKyung Lee, Jeong-Hun Sohn, Kwangyeol Lee, “Facet-controlled {100} Rh-Pt and {100} Pt-Pt dendritic nanostructures by transferring the {100} facet nature of the core nanocube to the branch nanocubes”, Nanoscale Vol. 7 (2015) 3941-3946
 • Hyohyun An, Nguyen Tien Khi, Jisun Yoon, HyunKyung Lee, Hionsuck Baik, Jeong-Hun Sohn, Kwangyeol Lee, “Unusual Rh nanocrystal morphology control by hetero-epitaxially growing Rh on the twinning boundary of Au@Pt nanowire”, Nanoscale Vol. 7 (2015) 8309 – 8314
 • Haneul Jin, Ki Woong Lee, Nguyen Tien Khi, Hyohyun An, Jongsik Park, Hionsuck Baik, Jongchan Kim, Haesik Yang, Kwangyeol Lee, “Rational Synthesis of Heterostructured M/Pt (M= Ru or Rh) Octahedral Nanoboxes and Octapods and Their StructureDependent Electrochemical Activity Toward the Oxygen Evolution Reaction”, Small Vol. 11(35) (2015) 4462-4468


 Phạm Thị Lan Hương

Giảng viên

Email: huong.phamthilan@phenikaa-uni.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 603, nhà A5, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cZwZPloAAAAJ&hl=vi

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Vật liệu nano kim loại và nano từ tính ứng dụng trong xử lý môi trường và y sinh
 • Vật liệu nano tổ hợp và lai hóa đa chức năng
 • Vật liệu nano hấp phụ/xúc tác môi trường

Tóm tắt tiểu sử

 • 2014-2017 Tiến Sĩ Khoa học vật liệu Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, Việt Nam
 • 2017-2018 Giảng viên Khoa Điện tử viễn thông, trường ĐH Sài Gòn
 • 2018-nay Giảng viên Khoa CNSH,HH, KTMT Đại học PHENIKAA, Việt Nam

Giảng dạy

 • Hóa đại cương
 • Hóa học
 • Vật lý đại cương
 • Trường điện từ

Đề tài nghiên cứu

 • NAFOSTED grant: 103.02-2015.20 “Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ vật liệu nano lai đa chức năng chứa nano carbon, hạt oxit sắt từ và hạt bạc nano kim loại trong y sinh và kiểm soát môi trường”
 • NAFOSTED grant: 103.02-2019.32 “Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tổ hợp Fe3O4@SiO2-GO, Fe3O4/ZnO-Graphene có cấu trúc lõi@vỏ-lai hóa nhằm tăng cường hiệu suất xử lý các ion kim loại nặng và phân hủy chất màu hữu cơ trong nước”

Các công bố nổi bật:

 • Magnetic iron oxide-carbon nano composites: Impacts of carbon coating on the As(V) adsorption and inductive heating responses, Journal of Alloys and Compounds 739 (cover date: 3/2018) pp. 139-148.
 • Microstructure and Chemo-Physical Characterizations of Functional Graphene Oxide-Iron Oxide-Silver Ternary Nanocomposite Synthesized by One-Pot Hydrothermal Method, J. Nanosci. Nanotechnol. 2018, Vol. 18, No. 8.
 • Functional manganese ferrite/graphene oxide nanocomposites: eects of graphene oxide on the adsorption mechanisms of organic MB dye and inorganic As(V) ions from aqueous solution,, RSC Advances, 2018, 8 (22), 12376-12389.


 Vũ Thị Hồng Hà

Giảng viên

Email: ha.vuthihong@phenikaa-uni.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 603, nhà A5, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=RTrtOUEAAAAJ

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Tính chất và ứng dụng của vật liệu nano
 • Pin mặt trời (Dye-sensitized solar cell)
 • Xử lý các chất ô nhiễm trong môi trường nước (phosphorus, heavy metal)
 • Vật liệu phát quang

Tóm tắt tiểu sử

 • 2011-2016 Tiến Sĩ Công nghệ Nano Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc
 • 2017-2019 Nghiên cứu sau Tiến sỹ Viện khoa học viện địa chất và khoáng sản Hàn Quốc
 • 2019-nay Giảng viên Khoa CNSH,HH, KTMT Đại học PHENIKAA, Việt Nam

Giảng dạy

 • Công nghệ nano
 • Phương pháp tổng hợp vật liệu nano
 • Năng lượng tái tạo

Đề tài nghiên cứu

 • “Dự án chiến lược quốc gia” do Trung tâm hàng đầu về khoáng hóa carbon của Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc tài trợ. Thời gian thực hiện 2017- 2019.
 • “Vật liệu Nano” do Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc. Thời gian thực hiện 2011-2016.

Các công bố nổi bật:

 • H. H. T. Vu, T. S. Atabaev, J. Y. Ahn, N. N. Dinh, H. K. Kim, Y. H. Hwang, Dye-sensitized solar cells composed of photoactive composite photoelectrodes with enhanced solar energy conversion efficiency, Journal of MaterialsChemistry A, 2015, 3, 1130- 1136, DOI: 10.1039/C5TA02363G
 • H. H. T. Vu, T. S. Atabaev, P. C. De, M. A. Hossain, D. Lee, N. N. Dinh, C. R. Cho, H. K. Kim, Y. H. Hwang, TiO2 nanofiber/nanoparticles composite photoelectrodes with improved light harvesting ability for dye-sensitized solar cells, Electrochimica Acta, 2016, 193, 166-171, DOI: 10.1016/j.electacta.2016.02.045
 • H. H. T. Vu, M. D. Khan, R. C., T. Q. Lai, T. Thenepalli, J. W. Ahn, D. U. Park, J. Kim, Utilization of lime mud waste from paper mills for efficient phosphorus removal, Sustainability, 2019, 11, 1524, DOI: 10.3390/su1106152.


 Hà Thị Huyền Trang

Giảng viên

Email: trang.hathihuyen@phenikaa-uni.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 603, nhà A5, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=tZ9SmB4AAAAJ&hl=en

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nhận biết microRNA tiềm năng và các gen đích có ảnh hưởng đến quá trình kháng xạ trị của các tế bào ung thư trực tràng.
 • Nghiên cứu vai trò chức năng của Smad7 và Pellino3 protein trong quá trình hình thành và phát triển của ung thư da và ung thư trực tràng sử dụng mô hình chuột ung thư.

Tóm tắt tiểu sử

 • 2011-2015 Tiến Sĩ Sinh học tế bào Đại học Gachon, Hàn Quốc
 • 2015-2019 Nghiên cứu sau Tiến sỹ Đại học Gachon Hàn Quốc
 • 2019-nay Giảng viên Khoa CNSH,HH, KTMT Đại học PHENIKAA, Việt Nam

Giảng dạy

 • Hóa sinh đại cương
 • Sinh học phân tử

Đề tài nghiên cứu

 • “ Nghiên cứu vai trò chức năng của Pellino 2 protein quá trình viêm và phát triển ung thư trực tràng sử dụng mô hình chuột tách bỏ gene Pellino 2” do quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc tài trợ. Thực hiện 2017-2020.

Các công bố nổi bật:

 • Huyen Trang Ha Thi, Hye-Yeon Kim, Young-Mi Kim, Suntaek Hong MicroRNA-130a modulates a radiosensitivity of rectal cancer by targeting SOX4 Neoplasia Volume 21, Issue 9, September 2019, Pages 882-892
 • Huyen Trang Ha Thi, Hye-Youn Kim, Young-Jae Lee, Seong-Jin Kim and Suntaek Hong SMAD7 in keratinocytes promotes skin carcinogenesis by activating ATM-dependent DNA repair and an EGFR-mediated cell proliferation pathway. Carcinogenesis (2019). 40(1):112-120.
 • Huyen Trang Ha Thi, Hye-Youn Kim, Seo-Won Choi, Jin-Muk Kang, Seong-Jin Kim, Suntaek Hong. Smad7 modulates EGFR turnover through sequestration of c-Cbl. Mol Cell Biol. (2015) 35(16):2841-50.


Nguyễn Tăng Sơn

Giảng viên

Email: son.nguyentang@phenikaa-uni.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 603, nhà A5, Trường Đại học PHENIKAA, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=iKjoJV4AAAAJ&hl=en